Św. Liliosa z Kordoby

Św. Liliosa z Kordoby

Postprzez Elzbieta » 14 cze 2017, o 16:18

Szukam wizerunku św, Liliosy z Kordoby, patronki mojej prawnusi Liliany
Elzbieta
 
Posty: 40
Dołączył(a): 5 sie 2014, o 09:55

Re: Św. Liliosa z Kordoby

Postprzez Krzysztof » 15 cze 2017, o 19:51

Św. Lilioza Męczennica została stracona wraz ze swoim mężem Św. Feliksem Męczennikiem przez muzułmanów w czasie pogromu i mordowania chrześcijan w Europie w IX wieku.

Wejście do napisania ikony i wstęp to opis ich życia i męczeństwa:

W śre­dnio­wie­czu Hisz­pa­nia nie w ca­ło­ści by­ła chrze­ści­jań­ska. Czę­ścią kra­ju wła­da­li ma­ho­me­ta­nie. Za­bra­nia­li oni wy­zna­wa­nia in­nej re­li­gii niż is­lam.
W IX wie­ku ży­ło tam – w Kor­do­wie (Kor­do­bie) mał­żeń­stwo: Na­ta­lia i Au­re­liusz, któ­ry był sy­nem Ara­ba i Hisz­pan­ki wy­so­kie­go rodu; a tak­że świe­żo na­wró­co­nym chrze­ści­ja­ni­nem. Na­ta­lia i Au­re­liusz ży­li jed­nak we­dług oby­cza­jów ma­ho­me­tań­skich, ukry­wa­jąc, że są chrze­ści­ja­na­mi.
Pew­ne­go dnia Au­re­liusz zo­ba­czył pew­ne­go chrze­ści­ja­ni­na, któ­ry był okrut­nie bi­czo­wa­ny za pu­blicz­ne wy­zna­nie swo­jej wia­ry. Wi­dok ten spo­wo­do­wał we­wnętrz­ną prze­mia­nę Au­re­liu­sza. Od tej pory on i jego żo­na za­czę­li pu­blicz­nie wy­zna­wać, że są chrze­ści­ja­na­mi. Odło­ży­li pew­ną su­mę pie­nię­dzy, by za­pew­nić przy­szłość swo­jej cór­ce, po czym resz­tę ma­jąt­ku roz­da­li bied­nym, od­da­jąc się po­ku­cie i mo­dli­twom.
Przy­kład mał­żon­ków stał się na­tchnie­niem dla krew­ne­go Au­re­liu­sza, św. Fe­lik­sa. Był on od­stęp­cą od wia­ry chrze­ści­jań­skiej, zaś jego żo­na ukry­wa­ła swo­ją wia­rę. Te­raz św. Fe­liks po­wró­cił na ło­no Ko­ścio­ła i obo­je z żo­ną za­czę­li, tak jak Au­re­liusz i Na­ta­lia, pu­blicz­nie wy­zna­wać swo­ją wia­rę.
Bar­dzo szyb­ko wszy­scy czwo­ro zo­sta­li uwię­zie­ni. Ra­zem z nimi uwię­zio­no tak­że pew­ne­go mni­cha o imie­niu Je­rzy z klasz­to­ru św. Sa­ba­sa w Je­ro­zo­li­mie, któ­ry po­dró­żo­wał przez Egipt i Eu­ro­pę w po­szu­ki­wa­niu jał­muż­ny dla swe­go za­ko­nu. Zostali skazani na śmierć. Wy­rok wy­ko­na­no 27 lip­ca 852 lub 853 roku.
Św. Na­ta­lia jest pa­tron­ką lu­dzi na­wró­co­nych i mę­czen­ni­ków za­mor­do­wa­nych dla wia­ry. Św. Au­re­liusz jest pa­tro­nem sie­rot.
Imię Na­ta­lia po­cho­dzi od ła­ciń­skie­go sło­wa na­ta­lis – uro­dzo­ny i tłu­ma­czy się jako „u­ro­dzo­na dla Chry­stu­sa”.
Imię Au­re­liusz po­cho­dzi od ła­ciń­skie­go sło­wa au­reus, czy­li „zło­ty”.
Imię Fe­liks po­cho­dzi z ła­ci­ny: fe­lix – „sz­czę­śli­wy, uro­dzaj­ny, przy­no­szą­cy szczę­ście, bło­go­sła­wio­ny” i jest utoż­sa­mia­ne z pol­skim imie­niem Szczę­sny.
Imię Li­lio­za praw­do­po­dob­nie po­cho­dzi od ła­ciń­skie­go sło­wa li­lium, któ­re ozna­cza­ło li­lię.
Imię Je­rzy po­cho­dzi z ję­zy­ka grec­kie­go, gdzie ge­or­gos zna­czy­ło „rol­nik”.

Warto zapoznać się ze słowami tych Świętych odnośnie wiary i islamu.

Podziel się tym co już wyszukałaś odnośnie Świętej, Jej przedstawieniami i opisem.
Nic nie jest niczyje bo wszystko jest Boga.
Avatar użytkownika
Krzysztof
 
Posty: 362
Dołączył(a): 14 wrz 2013, o 18:58
Lokalizacja: Polska

Re: Św. Liliosa z Kordoby

Postprzez Elzbieta » 15 cze 2017, o 21:34

Dziękuję, znałam historię ich życia i męczeńskiej śmierci.Chodzi mi o wizerunek, czy wogóle istnieje jakiś obraz przedstawiający swiętą.
Elzbieta
 
Posty: 40
Dołączył(a): 5 sie 2014, o 09:55


Powrót do Podlinniki i wzory ikon

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron